fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

Tartalom:

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

2. Jogszabályoknak való megfelelés

3. Fontosabb fogalmak

4. Az adatkezelés elvei

5. A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és időtartama

5.1. Hírlevél küldése

5.2. Regisztráció

6. Az adatbiztonság

7. Az érintettek jogai

7.1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga

7.2. Az érintett hozzáférési joga

7.3. A helyesbítéshez való jog

7.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.6. A tiltakozáshoz való jog

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panasz benyújtása az adatkezelőhöz

8.2. Bírósági eljárás indítása

8.3. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Neve: ÖNNEKISJÁR Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6321 Újsolt, Rákóczi utca 9.

Cégjegyzékszáma: 03-09-132290

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei: 

Telefonszám: +36 (70) 883 5512

E-mail cím: info@onnekisjar.hu

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Zápolya utca 1. fsz. 3.

2. Jogszabályoknak való megfelelés

A tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, melyek különösen az alábbiak:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR);
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • az elektronikus ‌hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 • az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásai.

3. Fontosabb fogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az európai uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az európai uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

4. Az adatkezelés elvei 

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Célhoz kötöttség: személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet. Az adatkezelő felel azért, hogy azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

3. Adattakarékosság: a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. Ezen alapelv megfelelőségének biztosítása érdekében adatkezelő nem kezel különleges adatot. 

4. Pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

5. Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

6. Integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5. A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és időtartama

5.1. Hírlevél küldése

A hírlevélküldéssel összefüggésben kezelt adatok kategóriái: 

 • cégnév/név,
 • e-mail cím.

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetenként tájékoztató megkeresést küld cégek részére, a cég Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatnál, valamint az Opten Cégtárban nyilvánosan hozzáférhető elektronikus elérhetőségére. A cég elektronikus elérhetősége a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében bárki által megismerhető, nyilvános adatnak minősül. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelő jogszerű érdeke, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokról tájékoztató megkeresést küldjön a célcsoporthoz tartozó cégek részére. Az érintett érdekét egyaránt szolgálja, hogy információhoz juthat a különböző újdonságokról és ajánlatokról. Az adatkezelés a cél elérésével arányos és csak a hírlevél elküldéséhez elengedhetetlenül szükséges információkra korlátozódik.

Ha a látogató szeretne a szolgáltatások igénybevételével és a hozzájuk kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, e-mail címe és neve megadásával feliratkozhat a hírlevélre. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A felhasználók jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a megadott elérhetőségen. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Azok a személyek, akik a későbbiek során bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnének további hírleveleket kapni, a hírlevélben megjelölt módon lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott ‌adatokat az adatkezelő a lemondás rögzítéséig kezeli.

5.2. Regisztráció

Az oldalon történő regisztráció során az alábbi adatok kerülhetnek megadásra:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

Az adatok kezelésének célja az adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, ajánlatkérés, kapcsolatfelvételi szándék rögzítése, szerződéskötést megelőző lépések megtétele. Adatkezelő csak olyan terjedelemben kéri a személyes adatok megadását, amely a fenti célok miatt elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő részére megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.

A fent megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A megadott személyes adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén haladéktalanul törli.

6. Az adatbiztonság 

Az adatkezelő a fent említett jogszabályoknak megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a felhasználók adatainak biztonságáról. ‌Ennek megfelelően adatkezelő nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a számviteli vagy egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, más országba, külföldre nem továbbít adatot. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, ‌kötelező adattovábbításokra. 

Az adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. Az adatkezelő a jogszabályok értelmében tevékenységére tekintettel nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. 

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. ‌Az adatkezelő értesíti a felhasználót bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában.

Az adatkezelés biztonságát az alábbi intézkedések segítik:

 • a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozása;
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozása;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása;
 • incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére és értékelésére szolgáló eljárás.

7. Az érintettek jogai

Az érintett jogosult személyes adatai kezelését illetően az adatkezelőtől:

 • tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;
 • a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;
 • az adatkezelés korlátozását kérni;
 • tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával érintett személyes adatát közölték;
 • hozzáférni személyes adataihoz;
 • tiltakozni az adatkezelés ellen.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelőnél nem történik automatizált módon adatkezelés, így az adathordozhatósághoz, valamint az automatizált döntéshozatal elleni tiltakozáshoz való jog nem illeti meg az érintetteket.

Az érintett a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét szóban, írásban vagy elektronikus úton, az adatkezelőnek címezve terjesztheti elő a tájékoztatóban szereplő elérhetőségek bármelyikén. 

Az adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az érintetett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, okainak megjelölésével, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

7.1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga

Az adatkezelő e tájékoztató közzétételével intézkedést hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésre álljon. 

7.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és többek között a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

7.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték; 
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés: 

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni. Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben annak jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben az adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező jogos okok indokolják vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panasz benyújtása az adatkezelőhöz

Kérjük a felhasználót, ha úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes ‌adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei: 

Telefonszám: +36 (70) 883 5512

E-mail cím: info@onnekisjar.hu

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Zápolya utca 1. fsz. 3.

8.2. Bírósági eljárás indítása

Ha Ön úgy véli, a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsértés érte, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

8.3. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hivatali kapu rövid név: NAIH, KR ID: 429616918

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap: https://naih.hu/

Telefon

E-mail

akademia@cegvezetoakademia.hu

Minden jog fenntartva © 2024 Önnek is jár